හාස්කමේ දෙවිඳුන්
ඔබ කිසිදා වෙනස් නොවේ
ඔබ වෙත නෙත් යොමලා
සිටිමී මා නොසැලී //
ඔබ මගෙ අත නාරියි
ඔබ හාස්කමේ දෙවිඳුන්