හමා එන් මා තුළේ //
මිහිරි ආත්මේ, හමන් මා තුළේ
ඔබ පාමුලේ මා
විශ්‍රාමෙන් සම්පූර්ණයි
මිහිරි ආත්මේ, හමන් මා තුළේSweep over my soul //
Sweet Spirit sweep over my soul
My rest is complete
As I sit at His feet
Sweet Spirit sweep over my soul