හමුවුනා, හමුවුනා
     දෙවිඳුන් මට හමුවුනා
     හඬ නගා, දෑත් තබා
     මා වෙනස් කලා...
     ජීවනයේ අධිපතියාණන්, මට හමුවුනා
     මා දිවියේ හිමිකරුවාණන්, මට හමුවුනා

ආදරයෙන් කතා කලේ
දැනුනේ කරුණා ගුණේ
කසල ගොඩේ වැතිරී සිටි මා
අත අල්ලා එසෙව්වේ //

     හමුවුනා, හමුවුනා...

දෙව් පෙම හද විවර කලේ
ලැබුණේ ශුදතුන් බලේ
පව්බර දිවි මුදවාලන්නට
මා අවියක් කරනු මැනේ //

     හමුවුනා, හමුවුනා...ගායනය: දේව දරුවෙකු වන ගුලවිටගේ නිශාන්ත