හව් හරනක් මට නොමැතිව සිටියෙමි
මා සතු සියල්ල බිඳ වැටිලා
එවැනි වෙලාවේ යේසුනි ඔබ මගෙ
උපකාරය වූවා //