හිමි පාද වෙත ආවා
     කරුණා පිරී යේසුනි
     ඔබ ප්‍රේමය දුටුවා
     දේව අභිමුඛයේ

සහනය දෙනු මා ස්වාමිනි
වෙහෙස සන්සිඳුවාලා
කුරුසිය මගේ සැනසිල්ලයි
සුවයෙන් මම එහි රැඳෙමි

හඬ ගසනු මා වෙත කීවා
සැම පීඩා වේලෙහිදී
විමසා බලා ආදරයෙන්
පවසයි මට ආදරයෙන්

මා ස්වාමි මා අත් නාරියි
සැම නින්දා කාලයේදී
උසුලයි සැම මා වෙනුවෙන්
දෙව් ශක්තිය දෙනු මා හටා

ඔබගේ දෙසට නෙත් යොමලා
ලැජ්ජා නොවෙම් ඔබගෙන්
ඔබගේ මුහුන මහිමෙන්
සැමදා මට විහිදේවා