උසස් තැන්හි වසන්නාවූ
රහස් තැන්හි සිටින්නාවූ
සර්ව ප්‍රාක්‍රමයන් සෙවනේ සැඟවූ -
මොව්හු ආසිරි ලද්දවුන් වේ //

     හිමි සෙවනෙහි මා රැකවල් කරමින්
     සුරැකිව ගෙන යයි උසුලා //

ස්වාමි මා සවියම වේ
රක්ෂස්ථානෙත් එයමය වේ
විශ්වාසය සත්‍යය පලිහත් ඔබවේ -
මා සැඟවූ පර්වතේ //

දහසක් වැටුනා වුනත්
දස දහසක් නැතිවී ගියත්
කිසි කලෙකත් එය ඔබ හට නපුරක් නොවේ -
දෙවිඳු මඟ පෙන්වා යයි //

දහවල් විදින හීයටත්
රාත්‍රියෙහි බීතියටත්
අඳුරේ විනාසය හා වසංගතයේදීත් -
බිය නොවන්නෙමි මෙමා //

මා යන මාර්ග සැමා
දේව දූතුන් රැකගනීවා
ගෙනයයි සඟවා නොලිස්සන සේ පා -
අත් දිගුකර මා උසුලා //