හිමිදිරියෙ පටන්, හිරු බැස යන තෙක්
ස්වාමින්ගේ නාමෙට, ප්‍රශංසා වේ //

ස්වාමින්ට පැසසුම් දෙව්
දෙව් රජුට පැසසුම් දෙව්
ස්වාමින්ගේ නාමේට ප්‍රශංසා වේ
ආසිරි වේ නාමේ ස්වාමින්ගේ - දැන් පටන්ම
සදාකල්හිම වේFrom the rising of the sun
To the going down of the same
The Lord's name
Is to be praised //

Praise ye the Lord
Praise Him all ye servants of the Lord
Praise the name of the Lord
Blessed be the name of the Lord
From this time forth and forever more1976 - Paul S. Deming | (Ps. 113:3)~~~ Other Version By Mark A. Miller ~~~

From the rising of the sun
to the going down of the same,
the name of the Lord shall be praised.

From the rising of the sun
to the going down of the same,
the name of the Lord shall be praised.

So praise ye the Lord.
Praise ye the Lord.

From the rising of the sun
to the going down of the same,
the name of the Lord shall be praised.Mark A. Miller | (Ps. 113:3)