හිරු මෙන් එහි දිලෙනා
බැබලේ යෙරුසලෙමා
සුසුදන් නිවාඩු ගන්නාවූ විමනා
ආසිරි ලත් නුවරා
මනාලිගේ නගරේ මහිමේ සියොනා
දිනු සුදන් ප්‍රීතිවෙනා

     රම්‍යයවූ සියොන දිලේ
     පූර්ණ වූ සියොන පෙනේ //
     මහිමැති ඒ මුදුනේ
     වසනෙම් ප්‍රීතියෙනේ

මුල් ගල කිතුතුම් වේ
ගොඩ නගනේ සියොනේ
නිමවූ මාළිගේ දුටු සැනෙකින්නේ
තුටුවේ සමිඳුතුමන්
නගනා ගී හඬ සියොනේ සුසුදන්
ඒ මුදුනේ ඇසෙනේ

තුති ගී ඇසේ සියොනේ
දිනුම දිනූවන්ගේ
පූර්ණකම ලැබුවන් මහිමේ දිලෙනේ
කැඳවීම පියාණන්ගේ
එහි සදාකල් සමගිය සාමේ වේ
රජ කරනේ ප්‍රේමේ

සියොන් ලෝ ප්‍රීතිය වේ
සෝබන රම්‍ය පුරේ
බැටළු පොවුන් සමඟා යන්නන්ගේ
පිවිසෙන මේ නගරේ
ජය ලබා හිමිගේ ඉදිරියෙ සිටිනේ
ලබනට ඒ මහිමේ