හෝසන්නා වේ හෝසන්නා වේ
     ප්‍රීති නදින් පැසසුම් දෙමිනා
     ප්‍රේමේ යේසුතුම් නමදිම් බැතිනා
     සුරකිනු ඔබ සෙවනා //

හිමි සමඟා නිති වසන ලෙසා
ආත්මෙට නව ජීවේ ලැබ මෙදිනා
දෙමිනා පුබුදා ආත්මයේ දීමනා
නිතිනා රැකගනුවා //

මඟ පෙන්වා ගෙන යන්න පියාණෙනි
මෙලොව මුලා නොවෙනා ලෙසිනි
දේව වචනේ ආලෝකය දෙමිනි
සුරකිනු සමි තුමෙනි //

ලද ආසිරි ගැන පසසමිනා
ගුණවත් සිතින් බැතිනා පුදනා
ඊශ්‍රායෙල් පැසසුම් මැද වසනා
ඔබ ගෙන යන් හස්තෙනා //

දිව්‍ය බොදුන් දී සරසනුවා
සහපත් සටන් කර අග දක්වා
ප්‍රේමයේ බලයේ රැඳී වසනටා
කරුණා බොහෝ දෙනුවා //

මුතු දොරින් ඇතුල් වී එහි යන්ටා
සියොනෙදි හිමිතුමා හමුවන්ටා
සමිගේ ඉදිරියේ සේවේ කරන්ටා
හැකි සේ දෙනු වරමා //