ඓතිහාසික දිනයකි
මරණින් ඔබ මා දිවි මිදෙව්වේ
ගයමු, යේසුස් ජීවත් වේ

කුරුසේ නෑ සොහොනේ නෑ
සදාකාල ජීවනය දුන්නේ
ගයමු යේසුස් ජීවත්වේ... ජීවත් වේ...

ඕ ප්‍රීතිමත් දිනයකි
මා පව් සේදුවේ
ඕ ප්‍රීතිමත් දිනයකි
පෙර සේ දිවි නොගෙවමි

ඕ මහිමාන්විතයි //
මා ගැලෙව්වේ
ඕ මහිමාන්විතයි
යේසුස් නාමේ //


The greatest day in history
Death is beaten, You have rescued me
Sing it out, Jesus is alive

The empty cross, the empty grave
Life eternal, You have won the day
Shout it out, Jesus is alive
He's alive

And Oh, happy day, happy day
You washed my sin away
Oh, happy day, happy day
I'll never be the same
Forever I am changed

When I stand in that place
Free at last, meeting face to face
I am yours, Jesus, You are mine

Endless joy, perfect peace
Earthly pain finally will cease
Celebrate, Jesus is alive
He's alive

And Oh happy day, happy day
You washed my sin away
Oh happy day, happy day
I'll never be the same
Forever I am changed

Oh what a glorious day
What a glorious way
That You have saved me
Oh what a glorious day
What a glorious name

And Oh happy day, happy day
You washed my sin away
Oh happy day, happy day
I'll never be the same
Forever I am changed

What a glorious glorious day
I'll never be the sameTim Hughes