ජය අපටයි // ජය අද අපටයි
සාතන් නුඹ පරාජිතයි
ජය අද අපටයි