ජය මටයි // ජය අද මටයි
සාතන් නුඹ පරාජිතයි
ජය අද මටයි