ජීවමානයි සදාකල්හි
මගේ යේසුස් ජීවත් වේ සදා කල්හි
ජීවමානයි සදාකල්හි
මගේ යේසුස් ජීවමානයි

හාලේලුයියා ගයමු - හාලේලුයියා වයමු
මගේ යේසුස් මළවුන්ගෙන් නැගිට්ට නිසා
හාලේලුයියා ගයමු - හාලේලුයියා වයමු
මගේ යේසුස් ජීවමානයිAlive, alive, alive for ever more
My Jesus is alive
Alive forever more
Alive, alive, alive forever more
My Jesus is alive

Singe hallelujah, sing hallelujah
My Jesus is alive forever more
Singe hallelujah, sing hallelujah
My Jesus is alive