ජීවනයේ ගඟ යේසුස් තුළ ගලයි
අන්ධ කොර සියල්ලන්ට ඉන් සුව ලැබෙයි
සිර ගෙවල් ඇර වහලුන් නිදහස් වෙයි
ජීවනයේ ගඟ යේසුස් තුළ ගලයි

ඒ නම යේසුස්, යේසුස්
දුක් සිත් නොවැලපේ
දුක් සිත් සුවකර ඇත
සිර දොරවල් ඇර ඇත
නිතරම අපට ජය වේ


His name is Jesus, Jesus.
Sad hearts weep no more.

He has healed the broken hearted,
Opened wide the prison doors,
He is able to deliver evermore.By Maranatha! Music