ජීවිතේ රැළ ගසනා කළට
බාධා එන කළ සිත කය
ගැණපන් ලත් ආසිරි එකින් එක
පුදුමයක් වෙයි ඔබට නිසැක

     ආසිරි එකෙක ගැණපන්
     මේ තාක් හිමි කළ දේ සිතන්
     ගණන් කරන් එකෙක බැගින්
     පුදුමයක් වෙයි ඔබ සිතට ඉන්

කරදරෙන් පොඩි වී ඉන්නේහිද?
කුරුසේ බර වැඩි මෙන් දැනේද?
සිහි කරන් ලත් ආසිරි එකෙක
දුරුවී යයි අඳුරත් සැම සැක

දුටුවාම සම්පත් හා ගම් බිම් අනුන්
සිහිකරන් යේසු හිමි කී වදන්
මිළ කළ නොහැකි සැප සෙත් නොමින්
පොරොන්දු වුණා නොවෙද දෙන මෙන්

පීඩා හා සටන් කොතෙක් ආවත් ඉතින්
බය නොවන් සවි සිතින්ම සිටින්
ඕනෑ උපකාර සැනසුම් දෙමින්
දෙවිතුම් ඔබ රකියි නිතියෙන්






ජීවිතේ රැළ ගසනා (ආසිරි එකෙක ගැණපන්) - ඩී. ජී. ඊ. පියසේ ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව සිංහළට පරිවර්ථන කරන ලදි.





When upon life’s billows you are tempest-tossed,
When you are discouraged, thinking all is lost,
Count your many blessings, name them one by one,
And it will surprise you what the Lord hath done.

Refrain:
Count your blessings, name them one by one,
Count your blessings, see what God hath done!
Count your blessings, name them one by one,
* Count your many blessings, see what God hath done.
[* And it will surprise you what the Lord hath done.]


Are you ever burdened with a load of care?
Does the cross seem heavy you are called to bear?
Count your many blessings, every doubt will fly,
And you will keep singing as the days go by.

When you look at others with their lands and gold,
Think that Christ has promised you His wealth untold;
Count your many blessings, * money cannot buy
[* wealth can never buy]
Your reward in heaven, nor your home on high.

So, amid the conflict whether great or small,
Do not be discouraged, God is over all;
Count your many blessings, angels will attend,
Help and comfort give you to your journey’s end.



*Alternate text.



Text: Johnson Oatman, Jr., 1856-1922
Music: Edwin O. Excell, 1851-1921