කාලයයි මේ එලියාගේ
දෙව් වදන් ප්‍රකාශ කරම්
කාලයයි මේ මෝසෙස්ගේ
දමිටුකම් නැවත ගෙනෙම්
ඕ කාලයයි මේ පරික්ෂාවේ
සාගතය අඳුර පැතිරේ
අප කාන්තාරේ හඬයි
සමිඳුන්ගේ මඟ සදනා

     සමිඳුන් එනවා, වලාකුල් අතරින්
     හිරු එළිය වගේ, හොරණෑ හඬින්
     උස් හඬින් ගයව්, මේ ජුබිලියෙ වර්ෂයයි
     සියොන් කඳු මුදුනින්, ගැලවීම එයි

කාලයයි මේ එසකියෙල්ගේ
වියලි කටු මාංශවත් වෙයි
කාලයයි මේ දාවිත්ගේ
ප්‍රශංසාවේ මැදුර තැනෙයි
කාලයයි මේ අස්වැන්නේ
කෙතේ ගොයම් පැසී තිබේ
අප වෙමු සමිඳුගේ සේවකයෝ
දෙව් වදන් ප්‍රකාශ කරනා

     සමිඳුන් එනවා, වලාකුල් අතරින්
     හිරු එළිය වගේ, හොරණෑ හඬින්
     උස් හඬින් ගයව්, මේ ජුබිලියෙ වර්ෂයයි
     සියොන් කඳු මුදුනින්, ගැලවීම එයි

නැත දෙවියෙක් මෙන් යෙහෝවා.
නැත දෙවියෙක් මෙන් යෙහෝවා!
නැත දෙවියෙක් මෙන් යෙහෝවා.
නැත දෙවියෙක් මෙන් යෙහෝවා! x 3

නැත දෙවියෙක් මෙන් යෙහෝවා.
නැත දෙවියෙක් මෙන් යෙහෝවා!
නැත දෙවියෙක් මෙන් යෙහෝවා...

     සමිඳුන් එනවා... x 4

     සිටියාවූ ඉන්නාවූ මතු එන්නාවූ සමිඳුන් x 8
These are the days of Elijah,
Declaring the word of the Lord:
And these are the days of Your servant Moses,
Righteousness being restored.
And though these are days of great trial,
Of famine and darkness and sword,
Still, we are the voice in the desert crying
'Prepare ye the way of the Lord!'

Chorus:
Behold He comes riding on the clouds,
Shining like the sun at the trumpet call;
Lift your voice, it's the year of jubilee,
And out of Zion's hill salvation comes.


(And) These are the days of Ezekiel,
The dry bones becoming as flesh;
And these are the days of Your servant David,
Rebuilding a temple of praise.
(And) These are the days of the harvest,
The fields are as white in Your world,
And we are the labourers in Your vineyard,
Declaring the word of the Lord!

Behold He comes...

There's no God like Jehovah.
There's no God like Jehovah!
There's no God like Jehovah.
There's no God like Jehovah!

There's no God like Jehovah.
There's no God like Jehovah!
There's no God like Jehovah.
There's no God like Jehovah!

There's no God like Jehovah.
There's no God like Jehovah!
There's no God like Jehovah.
There's no God like Jehovah!

There's no God like Jehovah.
There's no God like Jehovah!
There's no God like Jehovah...

Behold He comes... x 4'Days Of Elijah' is a song created and performed by Robin Mark that appears on his 1999 album Revival In Belfast.