කානාහි ඒ නිවසේ
     සුමිහිරි විවා ගිවි
     යේසුස් සමිඳු උතුම්
     වැඩිය දවසේ

දොම්නස නිමවා සොම්නස
එවන සමිඳුන් සිත් ලෙස
ඔවුන් වෙතට විත් සිටියෙන්
තුටු වූහ නොමින්

කානාහි ඒ නිවසේ...

මිදි පැන් මඳ වූයෙන්
තෙද යුතු හිමි අණින්
නිමල සිහිල් පැනින්
ඒ සැලි පුරවන්
ඉක්බිති සමි අණ ලෙසින්
මිදි යුෂට හැරෙයි ඒ පැන්
මෙහෙකරු පුදුමෙන් වෙසෙස්
රැගෙන යත් නොලස්

කානාහි ඒ නිවසේ...

සාමිනි ජීවනයේ
කුමරුනි සමාදානේ
ආසිරිගෙන වඩින්
පෙරසේ මේ දිනේ
ඇලයෙන් ගැලූ ඒ ලේ බෙලෙන්
මේ දරුන් දෙදෙනා වෙත දැන්
නොවහිම් සෙත්සිරි දී සොඳින්
රැකදෙන්න නිතින්