කල නොකිරෙන් යේසු අදහන් ඒ සැබෑ මිතුරයි
කරදර කුමක් වුවත් ගෙන යයි යේසු ඔබ
දවස දීප්තිමත් වුවත් ගී කියන් අඳුරෙදිත්
මුළු මග සැම දින ගී කියම් කියම් කියම්