මා සමිඳේ
පවින් මුදන්නට ආ සමිඳේ
අප ගලවාගත් දෙව් සමිඳේ
ඔබ යලි කවදද එන්නේ සමිඳේ අපේ
ඔබ යලි කවදද එන්නේ

කලකට පෙර ඒ බෙත්ලෙහෙමේ
ශුද්ධවූ නගරේ
යේසුස් මෙලොවට බිහි වුනේ
පුංචි ගව මඩුවේ...

උඳුවප් මාසේ සීතල දවසක මැදියම් රෑ යාමේ
දෙව් මව් තුරුලේ උණුසුම ලබමින් මේ ලෝකෙට ආවේ
සීත සුළං රැළි දසත හමද්දී සැතපීලයි උන්නේ
දුප්පත් එඬේරු ‍මේ බව දැනගෙන ගවලෙන වෙත යන්නේ

යේසුස් මෙලොවට බිහි වුනේ, පුංචි ගව මඩුවේ...

මරිය තුමීගේ පෙම්බර මුහුණේ එළියක් දිස් වූයේ
‍ජුසේ තුමා කිසි දාකත් නෑ දෙවි අණකට ‍පිටුපෑවේ
මිනිස් සමාජය පාපෙන් බේරා ගන්නට මෙහි ආවා
දිවැස්වරුන් බොහෝ කලකට පෙර කී දේ ඉන් ඉටුවූවා

යේසුස් මෙලොවට බිහි වුනේ, පුංචි ගව මඩුවේ...

මා සමිඳේ
පවින් මුදන්නට ආ සමිඳේ
අප ගලවාගත් දෙව් සමිඳේ
ඔබ යලි කවදද එන්නේ සමිඳේ අපේ


Long time ago in Bethlehem,
So the Holy Bible say,
Mary's boy child, Jesus Christ,
Was born on Christmas day.

Refrain:
Hark, now hear the angels sing,
A new king born today,
And man will live for evermore,
Because of Christmas day.


While shepherds watch their flocks by night,
They see a bright new shining star,
They hear a choir of angels sing,
V2 - (They hear a choir sing a song)
The music seemed to come from afar.

Hark, now hear the angels sing…

Now Joseph and his wife Mary,
Come to Bethlehem that night,
They found no place to born her child,
Not a single room was in sight.

Hark, now hear the angels sing…

And then they found a little nook
In a stable all forlorn,
And in a manger cold and dark,
Mary's little boy was born.

Hark, now hear the angels sing…

Trumpets sound and angels sing,
Listen to what they say,
That man will live forever more,
Because of Christmas day.

Oh my Lord
You sent Your Son to save us
Oh my Lord
Your very self You gave us
Oh my Lord
That sin may not enslave us
And love may reign once more

Oh my Lord
When in the crib they found hHim
Oh my Lord
A golden halo crowned Him
Oh my Lord
They gathered all around Him
To see Him and adore

Oh my Lord (So praise the Lord)
They had become to doubt You
Oh my Lord (He is the truth forever)
What did they know about You
Oh my Lord (So praise the Lord)
But they were lost without You
They needed You so bad (His light is shining on us)

Oh my Lord (So praise the Lord)
With the child's adoration
Oh my lord (He is a personation)
There came great jubilation
Oh my Lord (So praise the Lord)
And full of admiration
They realized what they had (until the sun falls from the sky)

Oh my Lord (Oh praise the Lord)
You sent Your Son to save us
Oh my Lord (This day will live forever)
Your very self You gave us
Oh my Lord (So praise the Lord)
That sin may not enslave us
And love may reign once more1956 - Jester Hairston, Fred Jay, Frank Farian.
Popular singing by Boney M group.