කල්වාරියේ ප්‍රේමේ දැක
     ආවෙමි මේ මා දුවමින්නේ //
     ඔබේ ලෙයින් මෙමා සෝදා
     ශුද්ධ කරන් මා සිත //

පූජාසනයේ තබමි
බාරවී මේ වෙලාවේ මා
දේව කැමැත්ත අනුව
මා පාලනය කරන් //

ඔබ නැතිනම් මේ ලොවේ
කළ නොහැක කිසිත් මටා
වැටෙන්නට ඉඩ නොදී
ආරක්ෂා කරන් මෙමා //

ආත්මේ ශරීරේ හා ප්‍රාණේ
පෙමැත් ඔබ හට දෙමි
මාලිගාවක් කර මෙමා
ආශිර්වාදෙන් පුරවන් //

තම කම පහ කර අලු මෙන්
ශුද්ධාත්මෙන් පුරවන් මෙමා
මාංශයෙන් ජයගත් විට
දෙව් තුම් මා ආණ්ඩු කරයි //

මේ ලෝ හා රන් මට එපා
මේ ලෝ වසන්ටත් නෑ ආසා
යේසු තුමා දුටු විට
මා මේ දේ අත්හැරියා //