කල්වරි කන්දෙදී ලේ ගලමින්
රෝදුක් පව් සෝදා හරිමින්
ඔබ වෙත ප්‍රේමයෙ අනගිකමින්
පිදුවේමි මගේ දිවි ඔබ වෙනුවෙන්

     ඔබ උදෙසා මා දිවි පිදුවේ
     මා උදෙසා ඔබ කිමද කළේ //

ලෝකේ දේවල් නිෂ්ඵලමයි
ලෝකේ වස්තුව කසල මෙනි
විමසා බැලුවද ඔබේ සිතින්
සමිඳුන් හට දිවි දෙන්න ඉතින්

එඬේරෙක් නොමැතිව බැටළුවෙක් මෙන්
අන්ධකාරයේ හැසිරෙමින්
සිටි ඔබ මාගේ අනගි ලෙයින්
මිදුවෙමි පවසයි යේසු උතුම්