කල්වරි කන්දෙන් ඒය ගලාලා
ලේ ගඟ ජීවිතයේ
යේසුගෙ ලේ ගංගාවේ ගිලීලා
සිත් සුදුවේ හිමසේ

     කුරුසේ ආ කුරුසේ
     වේ මහිමේ මෙමගේ
     මෝක්ෂෙට මා ආත්මේ යනතෙක්ම -
     වේ මහිමේ කුරුසේ //

ළං වෙම් යේසුගේ කුරුසේටා
සාමෙන සිත් පිරෙනා
දීප්ති පහන් තාරා අළුධාරා
මා අවටින් වැටෙනා

මේස පොවුන් හා දිව්‍ය වූ ප්‍රේමේ
දර්ශන වේ කුරුසේ
පා නගම් මෙ ජීවිත යාමේ
ඒ කුරුසේ සෙවනේ

පෙම් කුරුසේට ළංව සිටින්නෙම්
දිව්‍ය පැතුම් ඇතිව
ඒ කුරුසේ ප්‍රේමෙ ඇවිදින්නෙම්
දිව්‍ය රජුන් ගැතිව

ඔව් කුරුසේම නිත් දරමින් යම්
ජීවිතයේ සැමදා
තේජස් ඔටුන්න නිත් පළඳින්නෙම්
මොක්ෂයෙහිදී සැමදා