කල්වරි කුරුසේ දිවි පිදුවා
     ජීවනයේ කුමරා... //

ඇයි ඔබ සිටින්නේ කල්වරි මුදුනේ
එල්ලිලා රුදු කුරුසේ
ඔව් ඔබ මෙලෙසේ දුක් කඳ විඳින්නේ
පාපය දුරලන සේ //

ලෝ දන රවටා පාපෙට හෙලනා
මාර්ගය බිඳ වැටුනා
යාමට සගටා දෙව් දරුවනටා
ජීවන මඟ ඇරුනා //

යක්ෂයා පරදා පාපය අතැරා
සුද්දව දිව් ගෙව්වා
බෑ මිනිසුනටා වීරය කරලා
යේසුය ලොව මිදුමා //

පාපෙහි ඉපදී පාපෙට යටවී
දිවි මඟ යන සැවොමා
ආ කුරුසියටා නෙත් යොමු කරලා
පාපෙන් ජය ගනුවා //

කල්වරි කුරුසේ ප්‍රේමය බැබලේ
දේවති දෙව් තුමගේ
ඒ පෙම ඇවිලේ මා සිත ඇතුලේ
පාපෙට ඉඩ නැති වේ //