ක්‍රිස්තු යේසු දයාවෙ ස්වාමි
     මැවුම්කරු ඔබමයි
     ගයමු සැවොම හලේලූයා
     ගැලවුම්කරුත් ඔබයි

ක්‍රිස්තු ස්වාමි වැඩියෙ ලොවට
පුදලා ජීවිතෙ පෙමින් ඔබට
ස්වර්ග මාර්ගෙ සාදා දුන්නේ
වේවා තුති පසස් -
යේසුස් ස්වාමි - දුන්න ගැලවීම

ක්‍රිස්තු යේසු දයාවෙ ස්වාමි...

පාප රෝගී සැවොම පැමිණ
එතුම වෙතට භක්ති සිතින
කීවොත් ලැබෙයි සුවය නිසැක
වේවා තුති පසස් -
යේසුස් ස්වාමි - දුන්න ගැලවීම

ක්‍රිස්තු යේසු දයාවෙ ස්වාමි...

එකම මඟය සගට තිබෙන
යේසු පිහිට සොයමු බැතින
අදයි දිනය ලබා ගන්න
වේවා තුති පසස් -
යේසුස් ස්වාමි - දුන්න ගැලවීම

ක්‍රිස්තු යේසු දයාවෙ ස්වාමි...

ප්‍රීති ප්‍රීති ලැබුණෙ හිතට
දුන් විට මගෙ සිත එතුමට
නැතෙයි වචන විස්තර දීමට
වේවා තුති පසස් -
යේසුස් ස්වාමි - දුන්න ගැලවීම

ක්‍රිස්තු යේසු දයාවෙ ස්වාමි...