කුරුසේ හේවායිනි, නැඟිට එව් සැණෙන්
දජ ඔසවමිනි, ජය ගනිව් යුද්දෙන්
ජයෙන් ජයට හිමි, සේනාවන් ගෙනයි
යේසුස් වනතෙක් ස්වාමි සෑම රුපුන් නසයි

කුරුසේ හේවායිනි, කීකරුවී වරෙව්
අණට කන් දෙමිනි, තද සටන් කරව්
සැම දෙන මූණ දෙව්, සතුරන්ට නිතින්
මක්වූවත් බිය නොවව්, සටන් කරව් වැරෙන්

කුරුසේ හේවායිනි හිමි, බෙලෙන් වරෙව්
ඔබ බලේ ඉතිනි, විස්වාස නොකරව්
ගනිව් සුබසුන් කග, අවදිව සිටිව්
අන්තරා ඇතත් මග, කිසි බියක් නොවව්

කුරුසේ හේවායිනි, සටන ලුහුඬුයි
යුද්ද නවතිමිනි, ජය හඬ ඇසෙයි
ජය ගන්න අයට, රන් කිරුළක් ලැබෙයි
ඔහු තෙදැත් රජුට, එක්ව නිතින් වසයිකුරුසේ හේවායිනි, නැඟිට එව් සැණෙන් - සි. ඩබ්ලිව් ද සිල්වා ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව සිංහළට පරිවර්ථන කරන ලදි.

Stand up, stand up for Jesus,
Ye soldiers of the cross;
Lift high His royal banner,
It must not suffer loss.
From victory unto victory
His army shall He lead,
Till every foe is vanquished,
And Christ is Lord indeed.

Stand up, stand up for Jesus,
The solemn watchword hear;
If while ye sleep He suffers,
Away with shame and fear;
Where’er ye meet with evil,
Within you or without,
Charge for the God of battles,
And put the foe to rout.

Stand up, stand up for Jesus,
The trumpet call obey;
Forth to the mighty conflict,
In this His glorious day.
Ye that are brave now serve Him
Against unnumbered foes;
Let courage rise with danger,
And strength to strength oppose.

Stand up, stand up for Jesus,
Stand in His strength alone;
The arm of flesh will fail you,
Ye dare not trust your own.
Put on the Gospel armor,
Each piece put on with prayer;
Where duty calls or danger,
Be never wanting there.

Stand up, stand up for Jesus,
Each soldier to his post,
Close up the broken column,
And shout through all the host:
Make good the loss so heavy,
In those that still remain,
And prove to all around you
That death itself is gain.

Stand up, stand up for Jesus,
The strife will not be long;
This day the noise of battle,
The next the victor’s song.
To him who overcometh
A crown of life shall be;
They with the King of Glory
Shall reign eternally.Words: George Duffield, Jr., 1858.