කුරුසේ ළඟ මෙමා
යේසුනි රැකදෙන්
ජීවනේ පැන් එයි ගලා
කල්වරියේ කන්දෙන්

     කුරුසේ කුරුසේ
     වෙයි මගේ පැතීම
     තොස් යුත් ආත්මය මගේ
     ලොවින් යන තෙක්ම

කුරුසේ ළඟ බියෙන්
මා සිටි අතර
දුල්පහන් තරු රැසින්
තොස් දුනි සිත් තුර

කුරුසේ ළඟ ඇති
විස්මපත් දේ දක්නෙම්
සොම්නසින් දිනෙන් දින
ඒ සෙවනේ යන්නෙම්

කුරුසේ ළඟ සිටිම්
ඇදහිල්ලෙන් මම
දිලිසෙන රන් දොරින්
ඇතුල් වන තෙක්ම


Jesus, keep me near the cross;
There a precious fountain,
Free to all, a healing stream,
Flows from Calvary's mountain.

Chorus:
In the cross, in the cross,
Be my glory ever,
Till my raptured soul shall find
Rest beyond the river.


Near the cross, a trembling soul,
Love and mercy found me;
There the bright and morning star
Sheds its beams around me.

In the cross, in the cross…

Near the cross! O Lamb of God,
Bring its scenes before me;
Help me walk from day to day
With its shadow o'er me.

In the cross, in the cross…

Near the cross I'll watch and wait,
Hoping, trusting ever,
Till I reach the golden strand
Just beyond the river.

In the cross, in the cross…Text:Fanny J. Crosby, 1820-1915
Music: William H. Doane, 1832-1915