ලේ බලකොටුව තුළ මා සැඟවෙන්නේ
     කිසි විපතක් නෑ වෙන්නේ
     කිසි නපුරක් නෑ වන්නේ

යේසුස්ගේ ලෙයින් සේදූ නිසා
සාතන් ලං වෙන්නේ නෑ
ප්‍රේමෙන් කුරුසේ දිවි දීලා
පාපෙන් ජය ගත්තා

මගේ උපකාර දෙව් සමිඳුන්
නිතරම මා රැකගයි
ලෝකේ සිටිනා ඔහුට වඩා
මා දෙවිඳුන් බලවත්

දෙවිඳුන්ගේ ගැළවීමේ ආලෝකය
කාටද භයවන්නේ
මා ජීවිතයේ බලය ඔබයි
කාටද භයවෙන්නේ

මව දරුවව අමතක කෙරුවත්
අමතක නොකරන්නේ
එඬෙරා ලෙස මඟ පෙන්වන්නේ
මා හට ජය දෙන්නේ

කඳු පර්වත සැම පහවී යයි
කරුණාව පහව නොයයි
නිමි නැති ප්‍රේමෙන් ඇද ගත්තේ
මා ඔබේ තුරුලටමයි