ලේ බලකොටුවක් තුළේ
     මා සැඟවෙන්නේ
     කිසි විපතක් නෑ වෙන්නේ
     කිසි නපුරක් නෑ වෙන්නේ

යේසුස්ගේ ලේ වලින් සේදූ නිසා
සාතන් ළං වෙන්නේ නෑ
ප්‍රේමෙන් කුරුසියෙ දිවි දීලා
පාපෙන් ජය ගත්තා //

මගෙ උපකාර එබනේසර්
නිතරම මා රැකගයි
ලෝකේ සිටිනා ඔහුට වඩා
මා දෙවිඳුන් බලවත් //

දෙවිඳුන් ගැලවීමත් ආලෝකයත්
කාටද බය වෙන්නේ
මා ජීවිතයේ බලය ඔබයි
කාටද බය වෙන්නේ //

මව දරුවව අමතක කෙරුවත්
අමතක නොකරන්නේ
එඬේරා ලෙස මඟ පෙන්වන්නේ
ආලේපය දෙන්නේ //

කඳු පර්වත හැම පහවී යයි
කරුණාව පහව නොයයි
නිම් නැති ප්‍රේමෙන් ඇද ගත්තේ
මා ඔබෙ තුරුලටමයි //