ලෝකෙට නායක ස්වාමී
සගලොව නායක ස්වාමී
නරපතියන්ගේ නායක ස්වාමී
නමදිමු පා ඔබ ස්වාමී

     ස්වාමිනේ කුරුසේ
     දිවි බෝ දුකිනේ
     පිදුවනේ පාපෙන්
     මා ගලවන ලෙසිනේ

සතහට කිතු දම දෙසලා
ලෙඩ රෝ දෑ සුව කරලා
තුතියට හිමිතුම කුරුසිය ලබලා
කල්වරි කන්දට නැගලා

දුදනෝ හිමි තුම අල්ලා
බොරුවට වරද දෙසාලා
වාසිය ඔවුනට පිලතුන් දීලා
මැරුවෝ දස වද දීලා

බොන්නට පැන් ඉල්ලූ වේලේ
හිමි දිව වියලුනු වේලේ
කාඩිය හතුවක පොඟවා දුන්නේ
අයියෝ පාපෙක අරුමේ

සත් වදනින් පසු හිමිගේ
කෙළවර වී පන වේගේ
පියහට ජීවිතේ භාරදෙමිනේ
සැතපුනි හිමිතුම නිදොසේ