මා බලවත් කරනා
දෙවි සමිඳුන් තුළෙහි
සියල්ල කරන්න පුළුවන් //
ඔව් මට සියල්ල පුළුවන්
සමිඳුන් තුළ සියල්ල පුළුවන්