මා බලවත් කරනා සමිදාණන් තුළ
සියල්ල කල හැකිවේ //

නැත මා සිතේ සැකයක් බියක්
සමිඳු බලවතාණෝ
රැකගන්න මා සමිඳේ ගෙවනා
සෑම මොහොතේ //

පිසදා කඳුළු සනසා අපව මුදවා
සැම නපුරෙන්
සමිඳේ ඔබයි නිබඳේ
ස්තුති වේ ප්‍රශංසාවේ //

මිනිසුන් අතර මිනිසෙක් විලස
වැඩියේ ඔබයි සමිඳේ
කල්වරි කඳු මුදුනේ
ගැළවීම දුන් සමිඳේ //

ගිණිදැල් හදේ සුසුමන් ලයේ
නිවනා සමිඳු ඔබවේ
ඉඩ දෙන්න මට සමිඳේ
රැඳවෙන්න ඔබේ සුරතේ //