මා දෑස් විවර කරන්න
මා දෑස් විවර කරන්
ඔබ දකින්න, ඔබ දකින්න //

උස්වූ උසස්වූ සමිදේ
මහිමාලෝකයෙන් බැබළේ
බලය ප්‍රේමේ වැගිරේ
ගයම් ශුද්ධ ශුද්ධ ශුද්ධ

ශුද්ධ ශුද්ධ ශුද්ධ ///
ඔබ දකින්නෙම්

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You
I want to see You

To see You high and lifted up
Shining in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy
Holy, holy, holy

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You
I want to see You

To see You high and lifted up
Shining in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy

Holy, holy, holy
Holy, holy, holy
I want to see YouWritten By Paul Baloche ©1997 Integrity’s Hosanna! Music / ASCAP