මා දැක්ක දෙවිඳු
මා රැක්ක දෙවිඳු
මා දකින දෙවිඳු
මා රකින දෙවිඳු //
හාලේලූයියා හාලේලූයියා - //