මා දෙව් ස්වාමි ඔබ උසස්ය සැමට වඩා
යේසුස් නාමේ පරදයි අන් සෑම දෙනා //

මහිමය වේවා
මහිමය වේවා
මහිමය වේවා
ස්වාමිනි //