සැමහට අනුකම්පාවක්
පහනොවනාවු ප්‍රේමයක්
කරුණාව මා හට ගලා එන්න
සැමහට ඕනේ කමාවක්
ගැලවුම්කරුවෙකුගෙ දයාවක්
ජාතීන්ගේ මහත් පැතුම

මිදුම්කරු, කඳු පහකරනා වූ උතුමන්
මා දෙවිඳුන් බලවන්තයි
මිදීමට ඔව් ඔහු බලවන්තයි
සැමකල්හි මිදීමේ කතුවරයානෝ
මරණින් උක්තාන වුනා
යේසුස් මරු පරදා ජය ලැබුවා

මා බාර ගන්න ස්වාමිනි
මගෙ සැම පාපය සැම බියද
මා ජීවිතය යළි පුරවන්
දිවිහිමියෙන් ඔබ පසුපස එමි
මා අදහන සෑම දේම
දැන් මා යටත් කරම්

මිදුම්කරු //

ඔබෙ ආලෝකය දක්වන් මුළු ලොවටා
අපි ගයමු
මරු පැරදූ රජුගේ මහිමයටා,
යේසුස් //

මිදුම්කරු //

ඔබෙ ආලෝකය... //
ඔබෙ ආලෝකය... //
ඔබෙ ආලෝකය... //===================================
පරිවර්ථනය / ප්‍රථම ගායනය: චමත් සිල්වා
පරිවර්ථන වර්ශය: 2009 / නොවැම්බර් - දෙසැම්බර්
ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව: මයිටි ටු සේව් - හිල්සෝන්ග්
===================================


Everyone needs compassion
Love that's never failing
Let mercy fall on me
Everyone needs forgiveness
The kindness of a Savior
The hope of nations

Chorus:
Savior, He can move the mountains
My God is mighty to save
He is mighty to save
Forever, Author of Salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave


So take me as You find me
All my fears and failures
And Fill my life again
I give my life to follow
Everything I believe in
Now I surrender

Chorus //

Bridge:
Shine your light
And let the whole world see
We're singing
For the glory of the risen King, Jesus //

Chorus //

Bridge /////By Hillsong United
Album: Hillsong Live - Mighty To Save
© 2006