මා ජීවය ඔබ තුල වන්නේ
මා ශක්තිය ඔබ තුල වන්නේ
මා පැතුමන් ඔබ තුල වන්නේ
සමිඳුන් ඔබ තුලමයි //

මා ජීවයේනී ඔබ පසසන්නම්
මා ශක්තියේනී ඔබ පසසන්නම්
මා මුළු ජීවයෙන්
මා මුළු ශක්තියෙන්
මා පැතුමන් හිමි ඔබ තුලමයි

My life is in You, Lord
My strength is in You, Lord
My hope is in You, Lord
In You, it's in You //

I will praise You with all of my life
I will praise You with all of my strength
With all of my life
With all of my strength
All of my hope is in You

My life is in You, Lord
My strength is in You, Lord
My hope is in You, Lord
In You, it's in You ///

I will praise You…

My life is in You, Lord
My strength is in You, Lord
My hope is in You, Lord
In You, it's in You //

I will praise You…

My life is in You, Lord
My strength is in You, Lord
My hope is in You, Lord
In You, it's in You

My life is in You, Lord
My strength is in You, Lord
My hope is in You, Lord
In You, it's in You
In You, it's in You!
In You, it's in You!
In You...Don Moen - 2001, God In Us