මා ජීවිතේ ඔබටම දෙන්නෙමි
මා යේසුනි යේසුනි
හාලේලූයියා //// ස්තුතිවේවා ////