මා නිසා //
     ඒ ලේ ගඟ ගැලුවේ මා නිසා
     මා නිසා //
     ඒ ලේ ගඟ ගැලුවේ මා නිසා - //

කස පහරින් කය තැලුනේ
යේසුනි ඔබෙ පිට ඉරුනේ
මා සුවයද එහි තිබුනේ
මා නිසා ඒ ලේ ගැලුවේ

     මා නිසා //
     ඒ ලේ ගඟ ගැලුවේ මා නිසා
     මා නිසා //
     ඒ ලේ ගඟ ගැලුවේ මා නිසා - //

කටු-ඔටුන්න හිස මත වැටුනේ
ඔබෙ දෑතට ඇණ ගැසුවේ
ඔබෙ ඇලයට ඇනදැමුවේ
මා නිසා ඔබෙ ලේ ගැලුවේ

     මා නිසා //
     ඒ ලේ ගඟ ගැලුවේ මා නිසා
     මා නිසා //
     ඒ ලේ ගඟ ගැලුවේ මා නිසා

     මා නිසා //
     ඒ ලේ ගඟ ගැලුවේ මා නිසා
     මා නිසා //
     ඒ ලේ ගඟ ගැලුවේ මා නිසා - ///