මා ඔබගේය යේසුනි පෙම්වත්
ඔබ හඬ ඇසුවෙම්
ඇදහීමෙන් මා නැග ඔබ වෙත්
තව ළංවෙන්ට ලොල් වෙම්

     ළංකරන්න ළංකරන්න ස්වාමි මා
     යේසුස්ගේ කුරුසේට
     ළංකරන්න ළංකරන්න ස්වාමිනි
     ලේ ගලන ඇලේට

කැපවෙමි මම් කරුණා ගුණෙන්
ඔබ සේවයට දැන්
කැමැත්ත මාගේ තිර විශ්වාසෙන්
ඔබ තුලේම කිඳන්

ළංකරන්න ළංකරන්න...

මිතුරෙක් සේ මා හිමි සිහසුන්
පාමුල වැටී හිඳ
කන්නලව්වෙන් මා සිටින පැය
කෙතරම් මිහිරිද

ළංකරන්න ළංකරන්න...

මෙලොවින් වෙන්ව මා එනතෙක්ම
දැනගන්ට බැරි පෙම්
සිතන්ට නොහැක් ප්‍රීතිය උතුම්
තව ඇති බැව් දනිම්

ළංකරන්න ළංකරන්න...