මා පව් සෝදන්ටත් ඇත්තේ
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්
සුව කරන්ටත් ඇත්තේ
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්

     ඔව්! අනගි ගඟ
     පව් සෝදන ගඟ
     ජීවනයේ ගඟ
     ලෙයමය පින්වත් යේසුස්

පිරිසිදු වීමටත්
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්
කමාවට කරුණත්
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්

ඔව්! අනගි ගඟ...

සමාදානෙත් පැතුමත්
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්
මාගේ දමිටුකමත්
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්

ඔව්! අනගි ගඟ...

පව් නසන පූජාව
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්
මා කළ හොඳක් නොව
ලෙය පමණක්මයි යේසුස්

ඔව්! අනගි ගඟ...


මා පව් සෝදන්ටත් ඇත්තේ - ජේ. වෙස්ලි පෙරේරා ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව සිංහළට පරිවර්ථන කරන ලදි.

What can wash away my sin?
Nothing but the blood of Jesus;
What can make me whole again?
Nothing but the blood of Jesus.

(Refrain):
Oh! precious is the flow
That makes me white as snow;
No other fount I know,
Nothing but the blood of Jesus.


For my pardon, this I see,
Nothing but the blood of Jesus;
For my cleansing this my plea,
Nothing but the blood of Jesus.

Nothing can for sin atone,
Nothing but the blood of Jesus;
Naught of good that I have done,
Nothing but the blood of Jesus.

This is all my hope and peace,
Nothing but the blood of Jesus;
This is all my righteousness,
Nothing but the blood of Jesus.

Now by this I’ll overcome
Nothing but the blood of Jesus;
Now by this I’ll reach my home
Nothing but the blood of Jesus.

Glory! Glory! This I sing
Nothing but the blood of Jesus,
All my praise for this I bring
Nothing but the blood of Jesus.© Robert Lowry (1876)
Scripture: Hebrews 9:22
Key: F, Meter: 7.8.7.8 R