මා සැඟවෙන ස්ථානය ඔබයි
මා හද පුරවන්නේ ඔබයි
මිදීමේ ගීතිකා වලින්
මා බිය වන සැම විටදී
මා විශ්වාසය ඔබ තුළයි

මා විශ්වාසය ඔබ තුළයි
දුබලවුන් කියයි - මා දැඩියයි
දෙවිඳුන්ගේ ශක්තියෙන්You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You
I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord

You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You
I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord

You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You
I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord
I will trust in You
I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the LordWords And Music By Michael Ledner
© 1981 CCCM Music
(Administered By Maranatha! Music c/o: The Copyright Company,
Nashville, TN) Maranatha! Music (Administered by The Copyright Company, Nashville, TN) All
Rights Reserved. Used By Permission. International Copyright Secured.