මා සිහිකරන් දයා වී
දෙන් සවන් මටත්
සෙත් දෙන්ට වඩින කල්හි
සිහිකරන් මාත්

     යේසුස් යේසුස්
     දෙන් සවන් මටත්
     සෙත් දෙන්ට වඩින කල්හි
     සිහිකරන් මාත්

ඔබ පාමුල දී මට
දෙන් සැනසුමා
සැදැහැ මදි කමට
වෙන් මට කමා

ඔබ කරුණාව නිසා
එම් ඔබ වෙත
මා ගැලෙව්ව මැන තොසා
හිමි මෙන් යුත

මා හට ඔබ අත් හැර
ඇද්ද සරණක්
සගයේවත් මෙ ලෙව් තුර
නැත කිසිවෙක්


මා සිහිකරන් දයාවී - සී එච්. පීරිස් ඉංග්‍රීසි ගීතිකාව සිංහළට පරිවර්ථන කරන ලදි.
Pass me not, O gentle Savior,
Hear my humble cry;
While on others Thou art calling,
Do not pass me by.

Refrain:
Savior, Savior,
Hear my humble cry,
While on others Thou are calling,
Do not pass me by.


Let me at a throne of mercy
Find a sweet relief;
Kneeling there in deep contrition,
Help my unbelief.

Trusting only in Thy merit,
Would I seek Thy face;
Heal my wounded, broken spirit,
Save me by Thy grace.

Thou the spring of all my comfort,
More than life to me,
Whom have I on earth beside Thee,
Whom in Heav’n but Thee.Frances J. Crosby, 1868
Scripture: Genesis 18:3