මා සොයනා, බලනා දෙවිඳේ
නිදා සිටියත් නැගී ගියත් මා
ගව් ගනන් ගව් දුරකින් සිටියත්

ඔබ හට මගෙ හද විවර වෙලා
නැත සිතුවිලි මගේ, මුවා වෙලා //

වචනයෙන්, සිතුවිල්ලෙන්, ඔබ රිදවූයේ
එනමුදු, ඔබෙ හද, පමණක් පැතුවේ
අත හැර සමිඳුන් හිය මොහොතේ

ඔබ මා පසුපස විත්
ඔබගේ පෙමින් මා, ඉසිලුවේ //


පද රචනය, නනු නිර්මාණය හා මුල් ගායනය: දේව දරුවෙකු වන, අනිල් මෙන්ඩිස්