මා ස්වාමි පසසම් ///
හෙට දවසේ දී කුමක් වූවත්
මොන දේ ආවත් මා ස්වාමි පසසම්
මා ස්වාමි පසසම් ///

අද දවසේ දී කුමක් වූවත්
මොන දේ ආවත් මා ස්වාමි පසසම්