මා වැනි පව්කාරයෙකු නිසා
ඔබ කුරුසියෙ මැරුනා //

වෙන්න කමා මට වෙන්න කමා
මගෙ පාපය දැනුනා //