මා යටත් වෙමි, මා යටත් වෙමි
යේසුස් හට, බාර වෙමි
මා යටත් වෙමි