මාගේ සමිඳුන් ප්‍රේමේ රජිඳුන්
ගී ගයා මා පසසම් //

ගී ගයා /// මා පසසම් //

හලේලූයියා /// හාලේලූ හලේලූයියා //