මාගේ යේසුනේ ඔබ මගෙයි දනිම්
ඔබ නිසා පාපේ සැප අත්හරිම්
මගේ ගැලවුම්කරු ඔබයි උතුම්
යේසුනේ ප්‍රේමේ මා ඔබටම වේ

පළමුවෙන් ඔබ මට පෙම් කළේ
කල්වරියේ මැරී මිදීම දුන්නෙ
කටු ඔටුන්නක් හිසෙහි දැරුවේ
යේසුනේ ප්‍රේමේ මා ඔබටම වේ

ජීවිතයේ දී හා මරණයේදී
ප්‍රේම කරම් නිබඳ පැසසුම් දී
කියමි මරණේ වේදනාවේදී
යේසුනේ ප්‍රේමේ මා ඔබටම වේ

සගේ මහිමැත් මාළිගා තුළෙහි
පසම් ඔබට කියමින් තුති ගී
දිමුත් කිරුළක් පැළැඳ එහිදී
යේසුනේ ප්‍රේමේ මා ඔබටම වේ