මගෙ යේසුස් යහපත්ය
අත්නාරියි කිසිවිට
කවදාවත් හැර නොයයි - //

අපි රැස්වෙමු පසසමු
සාතන්ව පාගමු, දේශය ජය ගනිමු //

විශ්මිත දෙවිදුනි - සැනසුම දෙනු මැනේ
සවිබල දෙවිදුනි මේ මට සාමය දෙනු මැනේ

කඳුලැලි හිමි දකියි - ඔබේ වැළපීම හිමි අසයි
දුක් ගාවිනා හිමි දකියි - අද නිදහස ඔබට වේ