මගේ දෑස යේසුව දැකගන්න
     මගේ වචන යේසුව පසසන්න //

මගෙ සිරස යේසුව නමදින්න //
මගෙ දෙපයින් යේසු වෙතට යන්න
යේසුනි ලංවෙන්න

     මගේ දෑස...

මගේ අතින් යේසු ගැන ලියන්න //
මගෙ දෙපයින් යේසු වෙතට යන්න
යේසුනි ලංවෙන්න

     මගේ දෑස...

මහද තුළ යේසුනි රජ වෙන්න
මගෙ දිවියෙන් සුපුවත පවසන්න
යේසුනි ලංවෙන්න

     මගේ දෑස...